مرجع اطلاع رسانی

شماره

شهرت

 

وظیفه

سمت در کمیسیون

شماره تماس

ایمیل آدرس

اسم

تخلص

۱

 

څارنمل جمشید

رسولی

مشاور امور ملی و سخنگوی مقام لوی څارنوالی ج.ا.ا

ریس کمیسیون

۰۷۸۲۰۶۶۰۸۱

Jamshid.rasooli@yahoo.com

۲

څارونکی الماس بیک

تاتار

کارمند دفتر مشاوریت امور ملی و سخنگوی مقام لوی څارنوالی ج.ا.ا

عضو کمیسیون

۰۷۸۰۰۰۰۵۸۱

Almasbigtatar511@gmail.com

۳

غلام جان

میرگان

کارمند دفتر سخنگوی

عضو کمیسیون

۰۷۰۸۷۲۳۷۲۲