اطلاعیه مجدد آمریت آموزش و ارتقاء ظرفیت ریاست عمومی انکشاف منابع بشری راجع به بورس های فوق لیسانس در مورد بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دکتورا

ago_admin
anno logo

به اساس اطلاعیه مجدد ریاست محترم ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت محترم تحصیلات عالی به اطلاع تمام کاندیدان بورس های ماستری و دوکتورای کشور هندوستان که از طرف تمامی وزارت ها و ادارات مستقل دولتی و پوهنتون های کشور معرفی گردیده اند، و نام های شان شامل لست نشر شده قبلی بوده و یا نبوده است رسانیده می شود که اسناد خویش شامل:
•اپلیکیشن فورم بورسیه هند را در وب سایت پورتالICCR کشور هندوستان(http://a2ascholarship:iccr.gov.in/home/register)تکمیل و اسناد خویش را شامل،اپلیکیشن فورم بورسیه هند، اسناد تحصیلی (شهادت نامه مکتب، دیپلوم، ترانسکریپ نمرات)، فورم صحی، تضمین خط و تعهد نامه را در دو کاپی رنگه الی روز شنبه مورخ 15 جدی 1397 به آمریت تنظیم بورسهای فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.
• روز شنبه مورخ 15 جدی 1397 برای اخذ کارت امتحان به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نمایند.
• روز یک شنبه مورخ 16 جدی 1397 برای اشتراک در امتحان به پوهنتون کابل مراجعه نمایند.
مهم: لست قبلی که نشر شده بود شامل کسانی است که اسنادشان تکمیل بوده است، بناءً کسانی که شامل لست نبوده است الی روز شنبه وقت دارند تا اسناد خویش را تکمیل نمایند.

نوت: فورم های که قبلاً از وب سایت  های وزات محترم تحصیلات عالی و ادارۀ عالی لوی څارنوالی نشر گردیده اند. باید توسط شخص کاندیدا که اسمای شان شامل لیست بوده یا نبوده، بعد از طی مراحل به تاریخ معینه آن به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس، آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس و زارت تحصیلات عالی تسلیم شده تا شامل پروسه امتحان گردد.

منبع

https://www.mohe.gov.af/prs/news/announcements/اطلاعیه-ریاست-ارتباط-خارجه-و-تنظیم-بورس-های-فوق-لیسانس