مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف زون شمال

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۲
vacancy

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری

بست                  :               4

وزارت یا اداره     :   اداره عالی لوی څارنوالی

بخش                 :                اداره لوی څارنوالی

مقام اداره لوی څارنوالی -  ریاست څارنوالی استیناف زون شمال

موقعیت پست    :    کابل(مرکز)

تعداد پست        :   1

گزارشده به         : آمر مالی و اداری

گزارشگیر از        :               مدیر احصائیه و ثبت قضایا

کود                    :    

تاریخ بازنگری    : 26/12/1397

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین/متهمین و محکومین.

................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-            تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2-            تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.

3-            ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی ادراه.

4-            کنترول از جمع آوری معلومات، اعداد، ارقام و  ثبت تمامی معلوماتی اساسی و اصلی دوسیه های جزائی زون مربوط در سیستم (بانک معلوماتی) جهت  ترتیب احصائیه، تشخیص حجم جرایم، میزان وقوع جرایم و دوسیه های ثبت شده در سطح ولایت مربوطه.

5-            حصول اطمینان از خانه پری دقیق و ثبت قضایا توسط څارنوالان در حین تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری معلومات کامل دوسیه ها، قضایا، تأمین شفافیت و حسابدهی و تشخیص قضایای ثبت شده تکراری.

6-            نظارت  از مسترد نمودن فورم های ناقص جهت تصحیح به مراجع ارسال کننده و تسلیم دهی قضایای اخذ شده به کمیته های مؤظف.

7-            مدیریت امور درج و ثبت اسناد، اعداد، ارقام، معلومات و فورم های خانه پوری شده قضایا در سیستم بانک معلوماتی(دیتابیس) غرض حفظ و نگهداری معلومات جمع آوری شده و دسترسی فوری کارمندان ارگان های کشفی، عدلی و قضائی در سراسر افغانستان.

8-            نظارت از ثبت قضایای مواصلت ورزیده به کتاب ثبت و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی اشخاصیکه به دفاتر ثبت قضایا راجع می گردند.

9-            کنترول از تهیه راپور و احصائیه های دقیق از سطح جرایم، قضایا و دوسیه های ثبت شده در سیستم بانک معلوماتی(دیتابیس)  با تفکیک سن، جنسیت، نوع جرم، محل وقوع جرم و ارجاع آن به مراجع مربوطه غرض اجراأت بعدی.

10-         کنترول از کاپی نمودنه فورم های تکمیل شده، آرشیف نمودن و تنظیم فایلینگ اسناد، مکاتیب و دوسیه های مواصلت ورزیده به منظور حفظ و مراقبت آنها.

11-         مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

12-         اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

13-         تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2.            حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.

3.            تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.            مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies