مرجع اطلاع رسانی

شماره

شهرت

 

وظیفه

سمت در کمیسیون

شماره تماس

ایمیل آدرس

اسم

تخلص

۱

 

څارنمل جمشید

رسولی

مشاور امور ملی و سخنگوی مقام لوی څارنوالی ج.ا.ا

ریس کمیسیون

۰۷۸۲۰۶۶۰۸۱

Jamshid.rasooli@yahoo.com

۲

مسعوده       

نعیمی    

 آمر اطلاعات

عضو کمیسیون

۰۷۹۴۱۶۱۱۳۱  

masoudanaeemi@gmail.com

۳

څارونکی الماس بیک     

تاتار     کارمند دفتر مشاوریت امور ملی و سخنگوی مقام       

عضو کمیسیون

 

۰۷۸۰۰۰۰۵۸۱    

Almasbigtatar511@gmail.com
۴ احمد شکران حمیدی

مدیر عمومی مرجع اطلاع رسانی

عضو کمیسیون ۰۷۹۵۷۹۹۵۵۲     shukran.hamidi2000@gmail.com