تقرری‌های جدید در موبوطات لوی څارنوالی

Yama
Tue, Jan 08 2019 10:52 PM
ago

به أساس پیشنهاد اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا و منظور حكم شماره ٢٢٩٨ مورخ ١٣٩٧/١٠/١٥مقام عالی ریاست جمهوری تقرری های جدید در مربوطات این اداره صورت گرفته است.

١-محترم جمعه گل فرزند مؤمن ماستر حقوق دربست دوم بحیث رئیس څارنوالی استیناف مبارزه با مواد مخدر وقاچاق.

٢- محترم محمد سالم فرزندفضل خدا ماستر حقوق دربست دوم بحیث رئیس څارنوالی ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق.

٣- محترم افتخار احمد فرزند كلیم الله لیسانس اكادمی پولیس در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی نهائی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق.

٤- محترم عبدالحمید فرزند عبدالرحیم لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیس تحقیق څارنوالی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق.

٥- محترم محمد هاشم فرزند غلام نبی لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی نظارت بر تحقیق و تنفیذ احكام.

٦- محترم نصیر احمد نور‌بخش فرزند عبدالاحد ماستر حقوق عامه در بست دوم بحیث رئیس مطالعات حقوقی، ریاست عمومی تدقیق و مطالعات .

٧- حسین راموز فرزند سید دیدار‌علی ماستر علوم ارتباطات در بست اول بحیث مشاور لوی څارنوالی در امور ملی .

٨- محترمه زرغونه بنت عبدالله لیسانس حقوق در بست اول بحیث رئیس څارنوالی ستره محكمه جرایم فساد اداری ملكی .

٩- محترم عبدالبصیر فرزند محمد وصال لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیفس څارنوالی نظارت بر تطبیق فیصله های محاكم.

١٠- محترمه سهیلا بنت نور محمد لیسانس حقوق در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی تحقیق جرایم مبارزه با خشونت علیه زنان.

١١- محترم حاجی مراد فرزند عبدالمجید ماستر شرعیات در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی ذكور.

١٢- محترم عبدالفتاح شفیق فرزند محمد ظاهر لیسانس شرعیات در بست دوم بحیث رئیس څارنوالی كنترول و مراقبت ولایتی.