پروژه‌های انکشافی

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بربنیاد قوانین نافذ کشور برای تطبیق قانون و تأمین عدالت مکلف است تا به قضایایی جرمی و عاملین آن به گونۀ قاطع، بی‌طرف و به دور از هر گونه وابستگی رسیدگی نماید. لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این اواخر به خصوص در سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، در راستای اعمار زیر بنا‌ها و پروژه‌های انکشافی، بازسازی، حفظ و مراقبت و سرسبزی در این اداره کارهای قابل ملاحظه‌یی انجام داده است. اعمار تعمیر برای څارنوالی‌‌های ولایات زمینۀ دست‌رسی مردم به عدالت را بیشتر، احترام و کرامت انسانی مراجعه کنندگان لوی څارنوالی حفظ، حقوق فردی و اجتماعی شهروندان رعایت گردیده و ارادۀ حکومت‌داری محلی نیز به شکل بهتر تمثیل می‌نماید.

پروژۀ اعمار تعمیر پذیرش واقع دارالامان

پروژۀ نصب پرده کلکین های تعمیرات واقع دار الامان

پروژۀ اعمار تعمیر کنفرانس روم واقع دارالامان

پروژۀ ترمیم تشناب ها  واقع دارالامان

پروژۀ ترمیم دفاترکاری واقع ولایت کابل

پروژۀ اعمار تعمیر څارنوالی استیناف ولایت خوست

پروژۀ اعمار تعمیر څارنوالی استیناف ولایت دایکندی

پروژۀ اعماردروازه زرهی، سیف روم  و دیوار های محافظوی

 پروژۀ اعمار سیستم تصفیه خانه فاضلاب یا دیواتس

پروژۀ ایجاد ساحات سبز واقع دارالامان

پروژۀ اعمار تعمیر خارنوالی استیناف ولایت کاپیسا

پروژۀ اعمار تعمیر کانتین واقع دارالامان

پروژۀ اعمار دو تعمیر از کانکس واقع دار الامان