د اطلاع رسونې مرجع

شميره

پېژندنه

 

دنده

کمیسیون کې موقف

اړیکشمېره

بریښنالیک

نوم 

تخلص

۱

 

څارنمل جمشید

رسولي

د لویي څارنوالۍ ویاند او په ملې برخه کې د لوی څارنوال سلاکار

د کمیسیون رییس

۰۷۸۲۰۶۶۰۸۱

Jamshid.rasooli@yahoo.com

۲

مسعوده  نعیمی د اطلاعات آمر 

د کمیسیون غړۍ

۰۷۹۴۱۶۱۱۳۱

masudanaeemi@gmail.com

۳

څارونکی الماس بیک

تاتار

د لویي څارنوالۍ د ویاند او په ملې برخه کې د لوی څارنوال سلاکار د دفتر کارکوونکي

د کمیسیون غړی

۰۷۰۸۷۲۳۷۲۲

Almasbigtatar511@gmail.com

۴ احمد شکران  حمیدی د اطلاع رسونې مرجع عمومی مدیر د کمیسیون غړی ۰۷۹۵۷۹۹۵۵۲ shukran.hamidi200@gmail.com