مرجع اطلاع رسانی

څارنیال جمشید رسولی

مشاور امور ملی و سخنگوی مقام

مسؤل کمیته مرجع اطلاع رسانی

شماره تماس:

۰۰۹۳۷۸۲۰۶۶۰۸۱

۰۰۹۳۷۴۴۴۴۴۲۲۲

ایمیل آدرس: jamshid.rasooli@yahoo.com

څارونکی الماس بیګ تاتار

عضو مرجع اطلاع رسانی

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۸۰۰۰۰۵۸۱

ایمیل آدرس: almasbigtatar511@gmail.com