د افغانستان په حقوقي نظام کې د ښځو سیاسي زعامت ارزونه

څېړنوال نصیراحمد نوربخش

لنډیز

په سیاسي چارو کې د ښځو له ګډون سره سم له کور څخه بهر د ښځو د کارکولو او اختلاط خبره مطرح کېږي، په دې معنی چې ګویا ښځې له کوره بهر د کار کولو اجازه لري او کنه؟ په اختلاطي ډول له نرانو سره ګډ کار کولی شي او کنه؟ دوهم دا چې په کوم ډول سیاسي چارو کې ښځې د ګډون اجازه لري؟

په علمي لحاظ په اداري چارو کې د ښځو د ګډون په هکله د اختلاط موضوع مطرح کېږي، چې د اسلام له نظره اختلافي بڼه لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون موضوع دوه اړخه لري، لومړی دا چې ښځه د تنفیذي ادارو په لومړي سر کې قرار ولري یعنې په پارلماني نظامونو کې د صدراعظم او ریاستي نظامونو کې د جمهور رئیس په توګه، چې ټولواک قیادت یا ستر امامت ته ورته بڼه لري او د اسلام پوهانو تر منځ د بحث وړ او اختلافي موضوع ده. دوهم دا چې په مقیدو قیادتونو؛ یعنې له پورتنیو دندو پرته د دولت د مامور په ډول له عادي ماموریت څخه تر وزارت پورې په دندو د ښځو ګمارل او ورته موضوع ګانې، چې د اسلامي شریعت له احکامو سره سم د اسلام پوهانو تر منځ د بحث توده موضوع هم نه ده؛ خو د افغانستان د حقوقي نظام د اصلي عناصرو لکه: اسلامي فقهې او حقوقو له نظره په دې لیکنه کې تر بحث لاندې نیول شوې دي.

کلیدي کلمې

ټولواک قیادت، مقید قیادت، د ښځو سیاسي زعامت، فقه، حقوق.

د PDF فایل ډاونلوډ