د حقوقي قواعدو ځانګړنې

لیکوال: عمرگل شفیق

لنډیز

د حقوقو فلسفې یو مهم بحث د حقوقي قواعدو ځانګړنې دي، چې د حقوقي قواعدو توپیر له نورو ټولنیزو تنظیموونکو قواعدو سره رامنځ ته کوي. حقوقي قواعد چې ډېر وختونه پر ټولنیزو اړیکو بحث کوي او د وګړو تر منځ اړیکي تنظیموي، له دې امله يې د بشـري ټولنیز ژوندانه لپاره الزامي والی او پر ټولنیزو اړیکو نظارت منځپانګه حسابیږي. د حقوقي قواعدو پېژند په ګوته کوي، چې حقوقي قواعد د یو لړ ځانګړتیاوو لرونکي دي، چې د هغو له لارې يې پېژندنه نور هم اسانېږي او د اغېزمنتیا لوري يې روښانه کېږي.

بنسټیز مفاهیم

حقوق، قواعد، عمومي‌والی، مجردوالی، اجباري‌والی، آمري‌والی، مؤیده والی او کتبي‌والی. 

د PDF فایل ډاونلوډ