موږ سره اړیکی

 

 

34.5386459, 69.1657561

د اړیکې معلومات

دارلامان- کابل-افغانستان
iprd@ago.gov.af