په افغانستان کې د مدني مسئوليت قانوني اغيزې پر عامه ادارې او کارمندانو باندې

لیکوال: پوهيالی سلطان محمد عايل

لنډيز

د ادارې او کارمند مدني مسئوليت تشخيص د معاصرو حقوق پوهانو، بشري حقونو د بنسټونو او ډموکراټيکو مبارزه يوه مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي، چې پر بنسټ يې عام وګړي کولاي شي، د ادارې او يا د هغه د کارمندانو څخه دوی ته د ور اړول شوي زيان خساره واخلي او له بلي خوا د عامه ادارې او د هغې کارمندانو د خودسرۍ څخه مخنيوی وکړي. چې پر بنسټ يې په ټوليزه توګه عمومي او فردي ګټې دواړي خوندي او د ټولنيز نظم او په چارو کې د دقت باعث ګرځي.

بنسټيز مفاهيم: خساره، د تصدي اعمال، ضرر، مسئوليت، مدني مسئوليت، عامه اداره.

د PDF فایل ډاونلوډ