۶ بست امر بر صفاکار بست هشتم

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۲۲:۲۳
job

Publish Date

Closing Date

 

عنوان وظیفه:          امر بر صفاکار

بست:                    8

وزارت یا اداره:       اداره عالی لوی څارنوالی

بخش                    مرستیالی لوی څارنوالی در امور عسکری

موقعیت پست:         کابل - لوی څارنوالی

تعداد پست:              6

گزارشده به:             آمر مربوطه

گزارش¬گیر از:       ندارد

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

.........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-            تنظیف و پاکی وصفائی دهلیز ها، تشناب ها و  شعبه مربوطه به وقت و زمان معین.

2-            حفظ و مراقبت از اجناس و وسایل (میز،چوکی، موبل و فرنیچر، کمپیوتر، تلویزیون، پرنتر، ماشین فوتوکاپی و سائر اجناس شعبه مربوطه) به منظور استفاده مؤثر از آنها.

3-            رعایت حفظ الصحه و انجام  پاکی و صفائی تجهیزات دفتر به منظور ایجاد محیط کاری پاک و سالم.

4-            انتقال مکاتیب و اسناد به مراجع مربوطه  و اطاعت از اوامر آمر مستقیم.

5-            تنظیم لوازم دفتر و آگاهی دهی از چگونگی موجودیت و عدم موجودیت و بروز عوارض در تجهیزات و اثاثیه دفتر.

6-            حفظ اسرار و اسناد شعبه مربوطه.

7-            اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

.........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

•             داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)

•             تجربه کاری مرتبط حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)

•             توانائی انجام وظیفه را داشته باشد.

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی