۱۱ پست خانه سامان بست هفتم

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۲۲:۵۹
ئئ

Publish Date

Closing Date

 

عنوان وظیفه:          خانه سامان

بست:       7

وزارت یا اداره:       اداره عالی لوی څارنوالی  جمهوری اسلامی افغانستان

بخش        مرستیالی لوی څارنوالی در امور عسکری

موقعیت پست:         کابل(مرکز)

تعداد پست:              11

گزارشده به:             رئیس مربوطه

گزارش¬گیر از:      ندارد

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

.........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-            پذیرائی از مهمانان ، مراجعین و جلسات رسمی دفتر مربوطه.

2-            تنظیف و تنظیم اشیا و لوازم شعبه مربوطه.

3-            حفظ و مراقبت از اجناس و وسایل(میز،چوکی، موبل و فرنیچر، کمپیوتر، تلویزیون، پرنتر، ماشین فوتوکاپی و سائر اجناس شعبه مربوطه) به منظور استفاده مؤثر از آنها.

4-            رعایت حفظ الصحه و انجام  پاکی و صفائی تجهیزات دفتر به منظور ایجاد محیط کاری پاک و سالم.

5-            انتقال مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه  و اطاعت از اوامر آمر مستقیم.

6-            آگاهی دهی از چگونگی موجودیت و عدم موجودیت و بروز عوارض در تجهیزات و اثاثیه دفتر.

7-            ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های انجام شده.

8-            اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

.........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)

2.            تجربه کاری مرتبط حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)

3.            توانائی انجام وظیفه را داشته باشد.

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی