جلسۀ همآهنگی میان څارنوالی‌ استیناف ولایت بدخشان و ارگان‌های کشفی و امنیتی، دایر گردید

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۵
بدخشان

این جلسۀ به منظور همآهنگی مداوم میان څارنوالی‌ ، امنیت ملی و پولیس ملی  در راستای تشریک مساعی، اجراآت یک‌سان و دریافت خلاها در اجراآت جهت تأمین امنیت جان و مال شهروندان ولایت بدخشان و به دادگاه کشانیدن مجرمان قضایایی جنایی، برگزار شد.

دراین جلسه که روز یک‌شنبه ۲۲ جدی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در تالار نشست‌های ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، راه اندازی گردید؛ محمدذکریا سودا والی ولایت، څارونکی حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف، قوماندان امنیه، رؤسای څارنوالی عسکری و مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، معاون و سرپرست ریاست امنیت ملی، څارنوالان و آمران حوزه¬های شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان، اشتراک کرده بودند.

محمدذکریا سودا والی ولایت بدخشان، در این نشست گفت که همآهنگی و همکاری میان نهادهای عدلی، امنیتی و کشفی در تسریع روند اجراآت، تطبیق قانون و تأمین عدالت نقش مهم و اساسی را دارد. وی افزود: " وظیفه نهاد‌های عدلی، امنیتی و کشفی تأمین امنیت نظم عامه، تامین امنیت جان و مال مردم، مبارزه با جرایم جنایی، تنفیذ قانون وعرضه خدمات عدلی بهتر برای شهروندان می‌باشد."

آقای سودا در ادامۀ جلسه از نهادهای امنیتی خواست که در امر تأمین امنیت و گرفتاری عاملان قضایای جنایی به ویژه تعمیل قرارهای گرفتاری را که ازجانب ریاست محترم څارنوالی‌ استیناف بدخشان صدور گردیده است، ازهیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و به اسرع وقت مجرمان را گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی تسلیم نمایند، تا مطابق قانون نافذه جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.

بدخشان

څارونکی حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان گفت: " همآهنگی موجود میان څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، څارنوالی عسکری و څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی این ولایت، تقویت یافته و رضایت مردم از عمل‌کرد این نهادها بیشتر شده است." وی افزود که تطبیق قانون و تأمین عدالت از وظایف اساسی څارنوالی بوده و هدف ما ارایۀ خدمات عدلی بهتر و قانونمند به شهروندان کشور است.

آقای جلیلی همچنان تاکید بر تعمیل قرارهای گرفتاری که از جانب ریاست څارنوالی استیناف صادر می‌گردد تأکید نمود که نهد¬های امنیتی و کشفی، مکلف اند در راستای کشف، گرفتاری وترتیب دوسیه‌های مجرمین ومظنونین قضایای جنایی در زمان معین قانونی، بگونه مسلکی با این ریاست همکاری کنند.

در این جلسه مسؤولین نهادهای‌های کشفی و امنیتی، تعهد سپردند که بیش‌تر ازگذشته با همآهنگی بهتر، فعالیت‌های خویش را اجرا و ازچگونگی اجراآت شان به والی ولایت و ریاست څارنوالی استیناف بدخشان، اطمینان خواهند داد.