آمر (څارنوال) ابتدائیه امنیت عامه ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

ago_admin
شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۵ - ۱۶:۴۱
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه      :  آمر (څارنوال) ابتدائیه امنیت عامه

بست                  :               3

وزارت / اداره      : لوی څارنوالی

بخش/ ریاست   :    ریاست څارنوالی استیناف ولایت

موقعیت پست    :     ولایت ارزگان

تعداد پست       :     1

گزارشدهی به   :     رئیس څارنوالی استیناف ولایت

گزارش گیری از :   کارکنان تحت اثر

تاریخ بازنگری    :  ۱ سنبله ۱۳۹۹

....................................................................................................................................

پس منظر:

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  می باشد. لایحه وظایف موجود  برای څارنوال مؤظف بست فوق الذکر به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی بوده و در تحقق حاکمیت ملی و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفا نماید ترتیب یافته است.

....................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و  کنترول از اجراات بخش های مربوط و حصول اطمینان از تدقیق و ارزیابی دوسیه، ترتیب صورت دعوی و اقامه آن در پیشگاه محکمه غرض تأمین عدالت.

....................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه.
 2. ملاحظه و تائید پلان کاری کارمندان مسلکی و اداری تحت اثر و نظارت از چگونگی تطبیق آن.
 3. ملاحظه عرایض، شکایات و قضایای واصله، تعین مسیر قانونی اجراأت  و یا تفویض آن غرض تعقیب و اقامه دعوی به څارنوال مربوط.
 4. صدور هدایت کتبی، رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به بخش های اداری و مسلکی غرض پیشبرد بهتر امور.
 5. پیگیری و نظارت از اجراأت څارنوالان در رابطه به تعقیب قضیه مفوضه با درنظرداشت معیاد قانونی آن.
 6. آگاهی از موجودیت قضایای تحت کار در نزد څارنوالان مؤظف و اولویت بندی اجراأت با رعایت وصف جرمی به خصوص قضایای که متهم آن تحت توقیف قرار داشته باشد.
 7. نظارت از خانه پری فورم ثبت قضایا و حصول اطمینان از استفاده درست فورم های مربوط.
 8. ملاحظه و ارزیابی اوراق دوسیه، تائید و یا رد مستدل صورت دعوی، قرار قناعتی، اعتراض و سایر قرار های قانونی څارنوالان تعقیبی به استناد مواد قانون.
 9. نظارت از ثبت و درج اعتراض بر فیصله محکمه ابتدائیه در محکمه ذیصلاح.
 10. حصول اطمینان از تعمیل  و تنفیذ فیصله های محاکم و اطلاع دهی از صورت فیصله به مراجع سلب آزادی، پولیس و سایر مراجع مربوطه غرض تطبیق حکم.
 11. صدور هدایت غرض تعمیل فیصله های محاکم و قرار های څارنوال فوقانی در ارتباط به تعقیب عدلی اشخاصی که از پروسه تحقیق بازمانده اند.
 12. منظوری توقیف، لغو توقیف، جلب و احضار، گرفتاری و رهایی متهم/متهمین و تائید تمدید توقیفی آنها با رعایت مواد مندرج قانون اجراأت جزایی.
 13. تائید و یا رد قرار مبنی بر تفریق و یکجا سازی قضایا واصله، احاله اوارق، تعویق تحقیق، حفظ اوراق و عدم لزوم اقامه دعوی جزایی  بعد از تحلیل و تدقیق آن.
 14. تائید امر رهایی موقت متهم/متهمین و ارجاع آن به محکمه ذیصلاح غرض تثبیت کفالت باالمال با رعایت مندرجات مواد فصل ششم قانون اجراأت جزایی.
 15. حصول اطمینان از اجراأت پیرامون قضایای که راپور آگاهی آن مواصلت ورزیده است و یا  غرض رفع خلا و نواقص تحقیقاتی به مرجع مربوطه  اعاده گردیده.
 16. ابلاغ حکم غیابی برای متهم غایب و یا نماینده قانونی آن.
 17. تعمیل و رعایت موارد مندرج مواد 31 و 32 ق.ت.ص. څ و سایر قوانین حین اجراأت به منظور جلوگیری از ارتکاب هر نوع تخلف و فساد اداری.
 18. مطالبه استهداء از مقام ذیصلاح در صورت عدم صراحت و یا ابهام  مواد قانون با رعایت سلسله مراتب.
 19. تأمین ارتباط و هماهنگی با مراجع کشف، محلات سلب ازادی، محاکم و سایر مراجع مربوط غرض اجراأت مؤثر و به موقع.
 20. برخورد نیک، مسلکی و منصفانه با مراجعین و رعایت حقوق متهم /متهمین، مجنی علیه مدعی حق العبد و مسول حق العبد و نماینده قانونی آنها در چوکات احکام قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح مربوط.
 21. ملاحظه و تائید راپور های ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط.
 22. مطالعه و تائید گزارش مرتبه څارنوالان  و ارجاع آن به رئیس بخش مربوط.
 23. نظارت از چگونگی تنظیم، حفظ و نگهداری اسناد، سوابق  و دفاتر اداری و مسلکی.
 24. نظارت و ارزیابی اجراأت کارمندان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر و حصول اطمینان از پیگیری قضایا و طی مراحل اداری آن.
 25. مراقبت از تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح، پلان و  پالیسی ها به منظور تحقق برنامه ها و اهداف کاری.
 26. تهیه و ارائه گزارش بطور ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از چگونگی اجراأت در مورد قضایائی واصله به رئیس مربوط.
 27. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که در مطابقت با قوانین از طرف مقام ذیصلاح به وی سپرده می شود

...................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مطابق ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت اداره لوی څارنوالی و سایر اسناد تقنینی مربوط.

قابل یادآوری است، افرادی که در این آزمون موفق می‌شوند، برای پنج سال در مربوطات څارنوالی استیناف ولایت ارزگان وظیفه اجرا کرده و به گونۀ تحریری از آن تعهد گرفته می‌شود. در زمان مذکور در مرکز و یا سایر ولایت‌ها قابل تبدیل نمی‌باشند.

Documents

فورمه درخواستی مسلکی