څارنوال تعقیبی - آمریت ابتدائیه مبارزه با فساد اداری - ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

ago_admin
شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۴:۳۴
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه      :  څارنوال تعقیبی - آمریت ابتدائیه مبارزه با فساد اداری

بست                  :               4

وزارت / اداره      : لوی څارنوالی

بخش/ ریاست   :    ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

موقعیت پست    :     ولایت پکتیکا

تعداد پست       :      

گزارشده به        :  آمر(څارنوال) ابتدائیه مبارزه با فساد اداری

گزارش گیری از :   کارکنان تحت اثر

تاریخ بازنگری    :   ۱۸ سنبله ۱۳۹۹

....................................................................................................................................

پس منظر:

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه؛ و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  می باشد. لایحه وظایف موجود  برای څارنوال مؤظف بست فوق الذکر به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی بوده و در تحقق حاکمیت ملی و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفا نماید ترتیب یافته است.

..............................................................................................................................

هدف وظیفه: ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده، تعین وصف جرم و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین.

..............................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری قضیه با در نظرداشت معیاد زمانی قانون اجرأت جزایی.
 2. اخذ و تسلیمی اوراق قضیه واصله و یا مفوضه با ضمایم آن بعد از شمارش و قید و ثبت دفاتر اداری.
 3. مطالعه و تحلیل دقیق قضیه واصله به منظور تشخیص وصف جرمی و اجراأت بعدی.
 4. استفاده از فورم های مربوط و خانه پری دقیق فورم ثبت قضایا  به منظور درج آن در سیستم.
 5. ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده  و تعین وصف جرم با در نظرداشت ماهئیت قضیه و رعایت موارد مندرج اتهام نامه.
 6. صدور قرار لغو اتهام نامه  غرض  ترتیب مجدد آن و یا حفظ دوسیه با ارائیه دلایل قانونی و مؤجه.
 7. اعاده دوسیه مبنی بر رفع خلاء و نواقص تحقیقاتی و مطالبه اسناد، مدارک و اشیای مربوطه به جرم.
 8. رد مستند و مستدل قرار عدم لزوم اقامه دعوی جزایی  و مطالبه اتهام نامه.
 9. تائید اتهام نامه، ترتیب صورت دعوی  و سپردن یک نقل مصدقه آن به متهم / متهمین و یا نماینده قانونی آنها.
 10. احاله اوراق با صورت دعوی طی فهرست منظم بعد از تائیدی آمر مربوط به محکمه ذیصلاح و اطلاع دهی از ارسال اوراق به محکمه عندالمراجعه برای متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد و مسؤل حق العبد.
 11. اشتراک در جلسه قضایی با لباس مخصوص څارنوالی، اقامه دعوی  جزایی، دفاع از دعوی اقامه شده، استدلال و  تحلیل مسایل مطروحه در پیشگاه محکمه.
 12. صدور قرار مبنی بر قناعت و یا عدم قناعت (اعتراض) بر قرار قضایی و  فیصله صادره محکمه ابتدائیه در مدت معینه.
 13. ثبت و درج اعتراض بر فیصله محکمه ابتدائیه در محکمه ذیصلاح.
 14. تحلیل قرار قضائی  مبنی بر اصلاح صورت دعوی.
 15. صدور قرار مبنی بر اتخاذ تصمیم در مورد اشیای قابل مصادره و یا اموال که راجع به مالکیت آن نزاع وجود داشته باشد و اقامه آن به محکمه ذیصلاح.
 16. امر رهایی موقت متهم/متهمین با کفالت باالمال با رعایت مندرجات مواد فصل ششم قانون اجراأت جزایی.
 17. اتخاذ تصمیم مبنی بر  نگهداری یا انضمام اشیای ضبط شده به دوسیه در صورت که به جریان محاکمه ضروری ،مؤثر و یا قابل مصادره باشد و یا اعاده آن به مالک یا مرسل.
 18. تحلیل و ارزیابی حالات سقوط دعوی جزایی و اتخاذ تصمیم مبنی بر اجراأت بعدی با رعایت ماده 71 قانون اجراأت جزائی.
 19. تعمیل  و تنفیذ فیصله های محاکم و اطلاع دهی از صورت فیصله به مراجع سلب آزادی، پولیس و سایر مراجع مربوطه غرض تطبیق حکم.
 20. تعمیل و رعایت موارد مندرج مواد 31 و 32 ق.ت.ص. څ و سایر قوانین حین اجراأت به منظور جلوگیری از ارتکاب هر نوع تخلف و فساد اداری.
 21. مطالبه استهداء از مقام ذیصلاح در صورت عدم صراحت و یا ابهام  مواد قانون با رعایت سلسله مراتب.
 22. برخورد نیک، مسلکی و منصفانه با مراجعین و رعایت حقوق متهم /متهمین، مجنی علیه مدعی حق العبد و مسول حق العبد و نماینده قانونی آنها در چوکات احکام قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح مربوط.
 23. تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح، پلان و  پالیسی ها به منظور تحقق برنامه ها و اهداف کاری.
 24. تهیه و ارائه گزارش بطور ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از چگونگی اجراأت در مورد قضایائی مواصلت ورزیده به آمر مربوط و مراجع ذیصلاح.
 25. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که در مطابقت با قوانین از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود

............................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مطابق ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت اداره لوی څارنوالی و سایر اسناد تقنینی مربوط.

قابل یادآوری است، افرادی که در این آزمون موفق می‌شوند، برای سه سال در مربوطات څارنوالی استیناف ولایت ارزگان وظیفه اجرا کرده و به گونۀ تحریری از آن تعهد گرفته می‌شود. در زمان مذکور در مرکز و یا سایر ولایت‌ها قابل تبدیل نمی‌باشند.

Documents

فورمه درخواستی مسلکی